Potrebujete právnu radu, či komplexné právne poradenstvo?

Rady, ktorým môžete vždy veriť

Oblasti poskytovania právnych služieb


Oblasť poskytovania právnych služieb našou kanceláriou zahŕňa komplexné právne poradenstvo slovenským a zahraničným klientom pri rôznorodých transakciách prebiehajúcich v Slovenskej republike. Medzi hlavné oblasti činnosti našej kancelárie okrem iného patria:

 • Obchodné zmluvy (vypracovanie zmlúv, posúdenie, resp. ich spripomienkovanie)
 • Právo obchodných spoločností (zakladanie obch. spoločností – a.s., s.r.o., v.o.s., k.s., družstvo, európskej spoločnosti, zabezpečovanie zmien, zápis zmien v príslušných registroch, konzultácie)
 • Bankovníctvo a finančníctvo (poradenstvo, právne rozbory, zastupovanie pri rokovaniach s bankovými, poisťovacími a leasingovými spoločnosťami)
 • Akvizície a zlúčenia spoločností  (fúzie, rozdelenia, zlúčenia, premeny právnej formy)
 • Registrácia partnerov verejného sektora
 • Investície rizikového kapitálu, due diligence
 • Zahraničné investície a spoločné podniky
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo (právne konzultácie, vypracovanie kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv, zámenných z., zmlúv o dielo, zastupovanie v správnom konaní voči stavebným úradom – obci, atď)
 • Mimosúdne zmierovacie konania
 • Občianske a obchodné spory, vrátane exekučného konania
 • Trestné právo a zastupovanie v trestnom konaní (podávanie trestných oznámení, zastupovanie poškodených v adhéznom konaní, obvinených v trestnom konaní, konzultácie)
 • Konkurzné právo (zastupovanie v konkurznom, resp. reštrukturalizačnom konaní, v mene veriteľov podávanie prihlášok v uvedených konaniach, konzultácie)
 • Občianske právo
 • Rodinné právo vrátane medzinárodnej adopcie (komplexné poradenstvo, zastupovanie na súdoch, vypracovanie listín)
 • Dedičské právo (konzultácie, zastupovanie v dedičskom konaní)
 • Pracovné právo (vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o prac. činnosti a pod, právne poradenstvo v pracovno - právnych vzťahoch)
 • Správne právo
 • Ústavné právo (konzultácie, vypracovanie podaní a zastupovanie klientov na Ústavnom súde SR),
 • Reklamné a mediálne právo (ochrana osobných údajov, konzultácie ohľadne zákona o reklame)
 • Právo duševného vlastníctva (vypracovanie zmlúv v oblasti autorského práva, ochrana duševného vlastníctva, patentové právo, ochranné známky, a pod.)
 • Počítačové právo (vypracovanie zmlúv, ochrana autorov softwearov, atď)
 • Nekalá súťaž a právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže
 • Cenné papiere, zmenkové právo
 • Medzinárodný obchod a arbitráž
 • Zakladanie občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií
 • Právne konzultácie, právne rozbory aj v anglickom jazyku